main
ZKiZIM | MATINF | UJ
wyróżnienie PKA ruler
Informatyka Analityczna
Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
Wydział Matematyki i Informatyki, UJ
studia@tcs.uj.edu.pl

Plan studiów na kierunku studiów wyższych:

Informatyka Analityczna

Studia stacjonarne I stopnia, profil ogólnoakademicki,
rekrutacja 2017/18 (obowiązuje od 01.10.2015)


Wyjaśnienie skrótów:
W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, S - seminarium,
O - przedmiot obowiązkowy, F - przedmiot fakultatywny,
E - kurs zakończony egzaminem, Z - zaliczeniem, ZZ - zaliczeniem bez oceny

Kolumna ECTS podaje liczbę punktów European Credit Transfer System uzyskanych za dany kurs.


Pierwszy rok - semestr I

Nazwa kursu Rodzaj zajęć O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
Metody algebraiczne informatyki W+C O E 45+60 8
Metody formalne informatyki W+C O E 60+60 10
Analiza matematyczna I W+C O Z 30+30 5
Podstawy programowania W+L O E 30+30 6
Środowisko programisty L O Z 30 3
WF C O Z 30 0
Szkolenie BHP W O ZZ 4 1

Łączna liczba godzin: 409
Łączna liczba punktów ECTS: 33

Pierwszy rok - semestr II

Nazwa kursu Rodzaj zajęć O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
Analiza matematyczna II W+C O E 30+30 6
Metody programowania W+L O E 30+30 6
Matematyka dyskretna W+C O E 45+45 8
Programowanie obiektowe W+L O E 45+30 7
Inżynieria danych W+L O E 30+30 6
WF C O Z 30 0

Łączna liczba godzin: 375
Łączna liczba punktów ECTS: 33

Drugi rok - semestr III

Nazwa kursu Rodzaj zajęć O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
Język programowania 1 W+L F Z 15+15 3
Język programowania 2 W+L F Z 15+15 3
Systemy operacyjne W+L O E 30+30 6
Metody probabilistyczne informatyki W+C O E 30+30 6
Sieci komputerowe W+L O E 30+30 6
Algorytmy i struktury danych I W+L O Z 30+30 5
Język obcy C F Z 60 2

Łączna liczba godzin: 360
Łączna liczba punktów ECTS: 31

Drugi rok - semestr IV

Nazwa kursu Rodzaj zajęć O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
Algorytmy i struktury danych II W+L O E 30+30 6
Programowanie niskopoziomowe W+L O E 30+30 6
Modele obliczeń W+C/L O E 30+30 6
Inżynieria oprogramowania W+L O Z 30 3
Przedmioty fakultatywne W/C/L F E/Z 60 6
Język obcy C F Z 60 2

Łączna liczba godzin: 330
Łączna liczba punktów ECTS: 29

Trzeci rok - semestr V

Nazwa kursu Rodzaj zajęć O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
Projekt zespołowy I L O Z 30 3
Przedmioty fakultatywne W/C/L F E/Z 120 12
Seminarium I S F Z 30 3
Przedmiot fakultatywny z ekonomii lub psychologii W+C F Z 30+30 5
Język obcy C F E 60 4
Ochrona własności intelektualnej W O ZZ 5 1

Łączna liczba godzin: 305
Łączna liczba punktów ECTS: 28

Trzeci rok - semestr VI

Nazwa kursu Rodzaj zajęć O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
Analiza algorytmów W+C O E 30+30 6
Projekt zespołowy II L O Z 30 3
Seminarium II S F Z 30 3
Przedmioty fakultatywne W/C/L F E 120 12
Praca licencjacka F Z 10
Egzamin licencjacki O E 0

Łączna liczba godzin: 240
Łączna liczba punktów ECTS: 34


Łączna liczba godzin: 2019
Łączna liczba punktów ECTS: 188

Uwaga dodatkowa:
W ramach przedmiotów fakultatywnych możliwe jest zrealizowanie konwersatorium.