main
ZKiZIM | MATINF | UJ
wyróżnienie PKA ruler
Informatyka Analityczna
Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
Wydział Matematyki i Informatyki, UJ
studia@tcs.uj.edu.pl

Plan studiów na kierunku studiów wyższych:

Informatyka Analityczna

Studia stacjonarne II stopnia, profil ogólnoakademicki,
rekrutacja 2017/18 (obowiązuje od 01.10.2015)


Wyjaśnienie skrótów:
W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, S - seminarium,
O - przedmiot obowiązkowy, F - przedmiot fakultatywny,
E - kurs zakończony egzaminem, Z - zaliczeniem, ZZ - zaliczeniem bez oceny

Kolumna ECTS podaje liczbę punktów European Credit Transfer System uzyskanych za dany kurs.


Pierwszy rok - semestr I

Nazwa kursu Rodzaj zajęć O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
Teoria programowania W+C O E 30+30 6
Przedmioty fakultatywne W/C/L F E/Z 120 12
Seminarium I/Konwersatorium S/K F Z 30 3
Seminarium II S F Z 30 3
Język obcy C O E 60 4
Kurs BHP W O ZZ 4 1
Ochrona własności intelektualnej W O ZZ 5 1

Łączna liczba godzin: 309
Łączna liczba punktów ECTS: 30

Pierwszy rok - semestr II

Nazwa kursu Rodzaj zajęć O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
Złożoność obliczeniowa W+C O E 30+30 6
Przedmioty fakultatywne W/C/L F E/Z 180 18
Seminarium III/Konwersatorium S/K F Z 30 3
Seminarium IV S F Z 30 3

Łączna liczba godzin: 300
Łączna liczba punktów ECTS: 30

Drugi rok - semestr III

Nazwa kursu Rodzaj zajęć O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
Filozofia W+C O Z 60 5
Przedmioty fakultatywne W+C/L F E/Z 180 18
Seminarium V/Konwersatorium S F Z 30 3
Seminarium VI S F Z 30 3

Łączna liczba godzin: 300
Łączna liczba punktów ECTS: 29

Drugi rok - semestr IV

Nazwa kursu Rodzaj zajęć O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
Przedmioty fakultatywne W/C/L F E/Z 180 18
Seminarium VII/Konwersatorium S F Z 30 3
Seminarium VIII S F Z 30 3
Praca magisterska F Z 20
Egzamin magisterski O E 0

Łączna liczba godzin: 240
Łączna liczba punktów ECTS: 44


Łączna liczba godzin: 1149
Łączna liczba punktów ECTS: 133 (w tym fakultatywnych 114)

Uwaga dodatkowa:
W ramach przedmiotów fakultatywnych możliwe jest zrealizowanie konwersatorium.